меню
  • Смоли и/или покрития за директен контакт с храни - изисквания и регламенти

Смоли и/или покрития за директен контакт с храни - изисквания и регламенти

Храната влиза в контакт с много материали и изделия по време на нейното производство, преработка, съхранение, приготвяне и сервиране, преди евентуалната й консумация. Такива материали и изделия се наричат ​​Материали за контакт с храни (FCMs – Food Contact Materials). Материалите за контакт с храни са или предназначени за контакт с храни, вече са в контакт с храни, или могат разумно да влязат в контакт с храни или да прехвърлят съставните си части в храната при нормална или предвидима употреба.

 

Примерите включват:

• контейнери за транспортиране на храна

• машини за обработка на храна

• опаковъчни материали

• кухненски съдове, прибори за хранене, както и кухненско оборудване, като дъски за рязане, блендери и т.н

 

FCM трябва да бъдат достатъчно инертни, така че съставните им части да не влияят неблагоприятно върху здравето на потребителите, нито да влияят върху качеството на храната. За да се гарантира безопасността на FCM и да се улесни свободното движение на стоки, законодателството на ЕС предвижда задължителни правила, с които фирмите трябва да се съобразяват.

Правилата на ЕС относно материалите за контакт с храни могат да бъдат от общ обхват, т.е.прилагат се за всички FCM или се прилагат само за конкретни материали. Правото на ЕС може да бъде допълнено с националното законодателство на държавите-членки, ако не съществуват специфични правила на ЕС.

Безопасността на FCM се оценява от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). На уебсайта на EFSA можете да търсите мнения относно вещества, които да се използват в материали за контакт с храни.

Безопасността на материалите, които се декларират, че са подходящи за контакт с храни трябва да се тества от фирмите, които ги пускат на пазара, и/или от компетентните органи на държавите-членки по време на официалния контрол. Научните познания и техническата компетентност относно методите за изпитване се поддържат от Европейската референтна лаборатория за материали, които са в контакт с храни (EURL-FCM). Уебсайтът по-долу предоставя насоки и други ресурси, свързани с тестването на материали за контакт с храни.

https://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/contact

 

За да се декларира и твърди, че дадена смола или покритие е подходящо за директен контакт с храни в ЕС, трябва то да отговаря на Регламент (ЕС) № 10/2011, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/213 и да бъде изпитано по различни методи и стандарти като БДС EN 15137:2006,  EN 15136:2006 - Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Епоксидни производни, обект на ограничение. Определяне на BADGE, BFDGE и техните хидрокси и хлорзаместени производни в моделни среди на храни , СД CEN/TS 13130-13:2013 и други.

 

(Директен контакт означава материалите да са предназначени за контакт с храни, а контактът може да е както дългосрочен така и краткосрочен /от 5 минути до 30 мин, часове, дни, седмици и тн/ .

 

Да се твърди, че дадена смола или покритие е food safe означава, че тя/то отговаря на регламентите, и има изпитвания за миграция на определени вещества като формалдехид, бисфенол А, миграция на тежки метали, обща миграция и др, които са в границите според посочените регламенти. Например максимално допустима миграция на Бисфенол А е 0,05 mg/kg  храна.

 

Условията за изпитванията на миграция обаче зависят от определеното приложение на смолата (с каква храна ще има контакт - меса, зеленчуци, течности, риба, плодове, вода, алкохол и тн), време на контакт и температурен интервал на експлоатация. Така че няма как да има генерално смола, която да се води, че е подходяща за директен контакт с всякакви храни, защото това е много общо.

 

Плотовете за маси не спадат към материалите, които са в директен контакт с  храни. Консултирали сме се и със служители към БАБХ по този въпрос.

 

В зависимост от  приложението и предвиденото време на контакт, условията на изпитване са  различни, като например: За покритие на консерви за риба (от вътрешната страна на консервата) и  да кажем, че рибата ще бъде в маслена среда (собствен сос) изпитваннията  се провеждат при 40 градуса целзий  в моделен разтвор А (Етанол 10 %) и Моделен разтвор Д2 (растително масло) при 60 градуса за 10 дни (за  продукти, кото ще бъдат в контакт повече от 6 месеца при температури  между 20 и 40 градуса). Тук отново влизаме в спецификата за температурта на встъкляване, като тя не трябва да бъде достигната по-време на  изпитването. Затова трябва да се определи температурата на встъкляване , за да се определи темпeратурата на изпитване.

 

Т.е изпитванията зависят от всяко конкретно приложение.

20 01.2021 11 09.2021