меню
  • Подготовка на повърхността преди полагане на епоксидна настилка

Подготовка на повърхността преди полагане на епоксидна настилка

Правилната подготовка на повърхността е от ключово значение за дългосрочния успех на всяка подова настилка.

Независимо от вида на основата, с цел осигуряване дълготрайността на епоксидното подово покритие, якостта на сцепление на покритието към основата трябва да е в определени граници, като не се препоръчва да е със стойност по-ниска от 1,5 N/mm2. Това може да се осигури чрез качествена подготовка на основата и чрез осигуряване необходимите характеристики на самата основа, в това число и якост на опън. Якостта на опън на бетонните настилки трябва да не е по-ниска от 1,5 N/mm2, което предполага използване на бетон с необходимата характеристична стойност на якостта на натиск, т.е минимален клас С25/30.

 

За гарантиране дълготрайността на полимерните подови покрития е необходимо изпълнението на редица специфични детайли. Такива са детайлите при индуцирани и дилатационни фуги, холкери, около преминаващи през подовото покритие тръби и инсталации, при прекъсване на подовото покритие и др.Разстояния между фугите, както и техния вид са предмет на проектното решение, отнасящо се до основата за полагане на полимерното покритие. Всички фуги в основата, които са свързани с деформации през време на експлоатацията е необходимо да бъдат продължени и в полимерното покритие.

 

Преди да се започне с изпълнението на епоксидната подова настилка е необходимо да бъдат осигурени някои общи изисквания, които имат пряко отношение към качеството на изпълняваните подови покрития:


- да са завършени заваръчните, монтажните и всички други довършителни работи в помещението
- площите, върху които ще се полага покритието, да бъдат добре осветени;
- температурата на въздуха в помещеието да е между 10оС и 30оС, като най-добри резултати се получават при температура от 15оС до 25оС 
- относителната влажност на въздуха в помещението да е максимум 80%;
- строго препоръчително е избягване на полагането в условията на покачващи се температури на основата и на въздуха.

- температурата на основата да е минимум 8-10 оС и минимум с 3оС по-висока от точката на оросяване

 

Подготовката на основата за полагане на епоксидни полимерни подови покрития включва редица технологични операции, имащи за цел осигуряване на определена грапавост, отстраняване на разединителни слоеве, обезпрашаване, ремонт на повърхността при необходимост и др. Изследванията в областта показват, че в 50% от случаите на компрометиране на подовите покрития, причината се дължи на недобра или некачествена подготовка на основата.

 

При подготовката на основата трябва да се акцентира върху определяне на: якоста на натиск и якоста на опън на основата; сцепленито към основата на полимерните покрития; грапавоста на основата; наличието на прах, замърсявания от масла, горива и/или други слоеве върху основата влияещи неблагоприятно върху адхезията; влажноста на основата и влажноста на окръжаващата среда; наличие на пукнатини, кухини, каверни, разслоявания, подкожушване и др. дефекти на основата; равнинност.

 

В практиката се прилагат следните методи за механична подготовка на основата (обработка на повърхноста) преди полагането на полимерните подови покрития: дребноструене – вакуумно бластиране с метални дробини; сухо и мокро песъкоструене; водно бластиране; гриндиране (шлайфане) с диамантени дискове и фрезоване. 

 

Изходните компоненти на полимерните подови покрития се смесват в точно определено съотношение и последователност в съответствие с указанията на съответния производител. Обикновено течните компоненти се смесват преди добавянето на добавъчните материали, освен ако производителя не е регламентирал друго. За смесването на компоннетите за тънкослойните и саморазливните покрития следва да се използват нискооборотни единични или двойни смесители (миксери) с ниска скорост на въртене, т.е. 200-500 об./минута. Смесването и хомогенизирането на смесите за дебелослойните високонапълнени покрития се извършва посредством нискооборотни двойни или стационарни смесители. Времето за смесване е в съответствие с указанията на производителя на материалите, като обикновено е от порядъка на 2-3 минути. При дебелослойните високонапълнени композиции, в зависимост от температурата на материалите, времето за смесване може да бъде и до 5 минути. Течните системи като адхезионни грундове и тънкослойни покрития се доставят като двукомпоненнтни продукти, всеки от който е необходимо предварително да бъде разбъркан. Смесването трябва да се извършва с повишено внимание с цел недопускане въвличането на
допълнително количество въздух в разтвора.

 

Информацията е взета от ПОЛИМЕРНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ от Лъчезар Хрисчев.

03 02.2020 02 09.2020