меню
  • Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

На 21.09.2022г. ХИМАТЕХ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0149-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. 
Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19, чрез дейности, свързани с подобряване на енергийната им ефективност.
Резултатите от изпълнение на проекта включват доставката и инсталирането на енергийно ефективни изолационни системи за сгради, в това число топлоизолационни плочи от минерална вата (470 кв.м.), както и доставката и инсталирането на прозрачни ограждащи конструкции – прозорци (90 кв.м.). Като цяло проектът осигурява енергийна ефективност в производствените помещения на предприятието, като се намалява загубата на електроенергия и генерирана топлина, създава се среда с минимизирани разходи за енергийни ресурси и екологично устойчив стопански обект.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.
Обща стойност на договора е 120 865.00 лева, от които 60 432.50лв.  са европейско и 60 432.50лв.  собствено финансиране.
Начало: 21.09.2022 г.
Край: 21.07.2023 г.
Продължителност на проекта: 10 месеца

 

изтегли проект BG16RFOP002-6.002-0149-C01

21 09.2022 21 07.2023