меню
  • Шеритекс КО-21

Шеритекс КО-21

Предназначение: Антистатично-авиважно средство за вълна, синтетични влакна и смеси. Специално за производство на изделия, технологично неподлежащи на мокра апретура.
Начин на приложение: Използва се под форма на водни разтвори с концентрация от 2 до 15 %, в зависимост от технологията на предене.
Условия на съхранение: В оригинална плътно затворена опаковка, в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°С до 35°С.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

ШЕРИТЕКС КО 21 е не съдържащо минерално масло антистатично-авиважно средство  за вълна, синтетични влакна  и  смеси. Специално предназначен за производство на прежди за ръчно плетиво и изделия технологично  не подлежащи на последващи мокри обработки.
 
СВОЙСТВА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ
Придава ниско  динамично триене и средно сцепление влакно /влакно
Осигурява много добър антистатичен ефект
Регулира влагосъдържанието на материала
Лесно изпираем
С висока  биологична разложимост
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Външен вид                                                   вискозна течност
Активно вещество,%                                                мин 84
рН на 1%-ен воден разтвор                         6-8
Йоногенност                                                  нейоногенен /анийонен
Разтворимост във вода                               разтворим
Плътност при 20 0С,g/cm3                           1.02-1.04
                                                           
Стабилност и реактивоспособност            :           съвместим с анийонни и
                                                                                    нейоногенни ПАВ;
Устойчив на твърда вода;
                                                                       
Температура на замръзване под 0 0 С,      при размразяване не загубва
                                                                        свойствата си            .
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
           
При камгарно предене на вълна и синтетични влакна и смеси.
 
При полукамгарно предене за естествени и синтетични влакна
 
При щрайхгарно предене за вълна и нейните смеси
           

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА:
 
ШЕРИТЕКС КО  21  се разрежда със студена вода и се пръска в смесителните камери или на преходите.

Точното количество за нанасяне зависи от оборудването /машинно-техническите условия/ и климатичните условия в предачниците , от съдържанието на влага на влакнестите материали , които ще се обработват, както и от финността и степента на накъдряне на влакнестите материали.Поради това предлаганите количества за нанасяне могат да се разглеждат като препоръчителни и могат да се променят според съществуващите условия.

В зависимост от метода на предене ние препоръчваме следното нанасяне отнесено спрямо материала

 - Камгарно предене  вълна и вълна/синтетика     0.4-0.8%Шеритекс КО 21
                                                                        8-12% вода

  - Допълнително пръскане                                 0.2-0.4% Шеритекс КО 21   
   на пасажите                                                   2-3 % вода

  - Полукамгарно предене
                        Вълна                                        0.5-1.2% Шеритекс КО 21                                                                                                             8-12% вода
                        Синтетични влакна                     0.3-0.8% Шеритекс КО 21                                                                                                             4-8% вода

 - Щрайхгарно предене                                                         
                        Вълна                                                             1.5-3 % Шеритекс КО 21
                                                                                                16-.20 % вода
                        Синтетични влакна                                       0.5-1 % Шеритекс ко 21
                                                                                                6-10 % вода
           
           
СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
В затворени опаковки, при нормални климатични условия - около 1 година. При температура под 7оС се повишава вискозитета на продукта , без да се променят приложните му свойства.