меню
  • Дезинфекциращ гел за ръце 500 мл с помпа - розов
[ Промо ]

Дезинфекциращ гел за ръце 500 мл с помпа - розов

Дезинфекциращ гел с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Без последващо измиване.

За професионална и масова употреба. 

 

Активно вещество: Етанол (CAS 64-17-5) 70 г /100 г;

Главна група 1:   Дезинфектанти

Продуктов тип 1:   Хигиена на човека

 

Разр. на МЗ №:2680-1/23.03.2020г.

 

Начин на употреба:

Биоцидът е готов за употреба. Втрива се в продължение на 1 минута в кожата на сухи и чисти ръце в количество 3-5 мл, така че да се гарантира достатъчно добро омокряне (овлажняване) на кожата, вкл. областта на китките, пространствата между пръстите и върховете им, (вкл. ноктите) през цялото време на въздействие. Дезинфектантът се втрива в кожата на ръцете по стандартна техника за хигиенна дезинфекция на ръце, като след изтичане на времето на въздействие се оставя на изсъхне.

  

Опасно/Danger!

 

Силно запалими течности и пари. Причинява сериозно дразнене на очите. Съдът да се съхранява плътно затворен и извън обсега на деца. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. При неразположение се обадете в Център по Токсикология или на лекар.

 

Съхранение:

Да се пази далеч от източници на топлина и запалване. Да се пази от достъп на деца. Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре проветриво помещение, далеч от храни и фуражи, да не се излага на директна слънчева светлина. Съхранение при tº <30ºC