меню
  • Дезинфекциращ гел за ръце 5 литра туба

Дезинфекциращ гел за ръце 5 литра туба

Активно вещество: Етанол (CAS 64-17-5) 70 г /100 г;

ГЛАВНА ГРУПА 1:   Дезинфектанти

Продуктов тип 1:   Хигиена на човека

Категория на потребителя: Професионална и масова. 

Гел с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие за хигиенна дезинфекция на ръцете. Без последващо измиване с вода.

Биоцидът съдържа и изопропилов алкохол. Общото съдържание на алкохоли в препарата е над 70 %.

 

Разрешение на МЗ №: 2680-1/23.03.2020г.

 

Област на приложение

Предназначен е за хигиенна дезинфекция  на ръцете, без последващо измиване с вода. Притежава охлаждащо, почистващо и антибактериално действие. Не изсушава кожата, освен при прекомерна употреба, и остава приятен аромат.

 

Начин на употреба:

Биоцидът е готов за употреба. Втрива се в продължение на 1 минута в кожата на сухи и чисти ръце в количество 3-5 мл, така че да се гарантира достатъчно добро омокряне (овлажняване) на кожата, вкл. областта на китките, пространствата между пръстите и върховете им, (вкл. ноктите) през цялото време на въздействие. Дезинфектантът се втрива в кожата на ръцете по стандартна техника за хигиенна дезинфекция на ръце, като след изтичане на времето на въздействие се оставя на изсъхне. След третиране на ръцете не е необходимо измиване с вода.

 

Може да се използва както в дома, така и извън него. Подходящ е за дезинфекция на ръцете при пътуване в градския и извънградски транспорт, в училище, в поликлиниката, парка и други места, където не разполагаме с традиционните почистващи средства и течаща вода.                           

                                                          

Опасно/Danger!

Силно запалими течности и пари. Причинява сериозно дразнене на очите.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца.

Да се пази от топлина и/или искри, и/или открит пламък, и/или нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се избягва контакт с очите.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. При неразположение се обадете в Център по Токсикология или на лекар.Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

 

Съхранение:

Да се пази далеч от източници на топлина и запалване. Да се пази от достъп на деца. Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре проветриво помещение, далеч от храни и фуражи, да не се излага на директна слънчева светлина. Съхранение при tº <30ºC

 

Разфасовка: 100мл, 500мл, 1 литър и 5 литра туба