меню
  • Денатуриран етилов алкохол / спирт

Денатуриран етилов алкохол / спирт

В зависимост от наличностите към момента може да предложим на клиентите си количества денатуриран етилов алкохол в количества от 1 литър до и над 1000 литра. 

Крепкост: минимум 96% или Крепкост: минимум 99.5%

Цвят безцветен

Аромат специфичен 

Плътност - в зависимост от партидата, но около 794г/литър

При извършване на дезинфекция със спирта да се използва подходящо предпазно облекло, предпазна маска за лице и ръкавици.

Денатурацията представлява процес, при който към етиловия алкохол се добавя комбинация от денатуранти (химически вещества), които го правят негоден за консумация от човека.

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:
Н225 Силно запалими течност и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност при предотвратяване:
Да се пази от топлина/искри/открит/пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено, (Р210).
Съдът да се съхранява плътно затворен, (Р233).
Заземяване/ еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство, (Р240).
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице, (P280).


Препоръки за безопасност при реагиране:
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ, (Р303+Р361+Р353).
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате, (P305+P351+P338).
При пожар: Използвайте СО₂, разпръсната водна струя, ВС или АВС прах или пяна, (Р370+Р378).
Препоръки за безопасност при съхранение:
Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно, (Р403+Р235).