меню
  • История

История

Акционерно дружество “Химатех” - АД е наследник на преобразувания през 1991 г. Централен институт по химическа промишленост, създаден като научно-изследователска организация през 1954 година.

 

Химатех АД поддържа и развива научно-техническа и производствена специализация в следните области на производствено-икономическата дейност:

(1) Научно-изследователска, производствена и търговска дейност в областта на:

  • повърхностно-активните вещества, текстилно-спомагателните средства на тяхна основа и препарати на битовата химия;
  • антикорозионните полимерни материали и защита от корозия в цялата сфера на националната икономика;
  • специализираната полимерна продукция, в т. ч. продукция на силиконова основа;
  • спомагателни материали за промишлеността, строителството и селското стопанство;
  • други

 

(2) Контролно-аналитична дейност в областта на продукцията на химическия отрасъл, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и други отрасли на икономиката.

“Химатех” - АД осъществява консултантска, сервизна и инженерингова дейност в областта на реализирания от нея предмет на дейност.

Квалификацията на научно-техническия потенциал на фирмата, натрупания опит в периода на дългосрочната й специализация, позволяват продукцията на “Химатех” - АД да отговаря по своите качества на съвременните европейски стандарти, което я прави търсена и перспективна на българския и международния пазар.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА

Направлението е наследник на бившата секция "Високомолекулни съединения" от ЦИХП., научно-изследователската дейност на която започва практически с формирането на Института. Направеното в рамките на тази секция от създаването на Института до 1991 г. има актуално значение и понастоящем, преди всичко с реализираните и действуващи  технологии за производство на синтетични свързващи вещества и каталитични системи за тях за производството на леярски форми и сърца, спомагателни материали за пластмасопреработващата промишленост, синтетични смоли за производство на технически изделия в машиностроенето, за производство на стъклопласти и др.

 

С настъпилите процеси на глобално организационно и технологично преструктуриране на икономиката на страната в края на 1991 г., характера на дейността ни в горецитираните направления се измени в съответствие с общовъзприетата фирмена политика. Изцяло е поето производството на тези номенклатури от силиконови продукти, за които в "ХИМАТЕХ" АД съществуват технологични условия за производство, установен традиционен пазар и потребление.

 

Най-голям пазарен дял към 2000 година имат антиадхезивните силиконови материали (силиконовите емулсии "ЕМУЛСИЛ-60, силиконовите аерозолни препарати "СИЛФИН П") с потребители почти всички пластмасо- и каучукопреработващи предприятия в страната, силиконовите хидрофобизиращи материали за строителната индустрия "СИЛФОБ", с основни потребители "КНАУФ-ГИПСОФАЗЕР"АД-Видин , фирма "ПРОЛЕТЕР"- Виница, Македония, течните двукомпонентни силиконови каучуци със специализирано предназначение в електротехниката и електрониката, силиконовите смоли и лакове на тяхна основа за електротехнически цели и антикорозионна защита, етилсиликатните свързващи материали за нуждите на прецизното леене с основни потребители "ДИНАМО" ООД, "МЕТАЛИК" АД, "СТОЛЕКОМ" АД и др.

 

В областта на производството на специализирана силиконова продукция "ХИМАТЕХ" АД се наложи като единствен производител в страната в непрекъсната борба с конкуренцията на този пазар от масирания внос от Западно-Европейските и Американските фирми, имащи дългогодишни традиции в производството и име в международната търговия.ПОЛИМЕРНИ ПОКРИТИЯ И РАЗРЕДИТЕЛИ.

"ХИМАТЕХ" АД е специализирана в производството на антикорозионни и херметизиращи материали с приложение в различни спектри на икономиката. Асортиментната структура включва материали на епоксидна, винилестерна, винилова, полиуретанова, силиконова и фенолна база.

Производството на материалите се обезпечава със суровини доставени от водещи фирми на САЩ и Западна Европа.

 

Материалите са предназначени за защита от корозия на открити и закрити съоръжения и конструкции от метал, бетон, дърво и други (в т.ч. поцинкована ламарина) във вид на замазки, шпакловки, китове за облицовки, ламинати със стъклена тъкан, стенни и подови покрития, саморазливни подове (антистатични,безискрови), настилки полимер-бетон, лепила, уплътнителни слоеве (херметици), фуги и хидрофобизатори за строителни материали. Горепосочените системи се използват при проектиране и изпълнение на ново строителство и ремонти на граждански обекти, промишлено строителство и ремонтни дейности (конструкции, инсталации, съоръжения и др.)в химическата, газодобивната, нефтопреработващата, хранително-вкусовата и текстилната промишлености, атомната и топлоенергетиката, машиностроенето, електрониката, военно промишления комплекс и др.

 

Производството е предназначено основно за вътрешния пазар и частично за износ за Македония и Сърбия. Основни потребители са химическите заводи, нефтохимията, металургията, АЕЦ, ТЕЦ, текстилните комбинати, пътното и гражданското строителство и др.

 

Номенклатурата на "ХИМАТЕХ" АД включва и широка гама разредители и универсални лако-бояджийски материали, както и разтворители - минерален терпентин, ксилол, толуол, ацетон, бутанол, етилов и изопропилов алкохоли, ацетати, гликоли и др.ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  И ТЕКСТИЛНО-СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА


Обект на дългогодишна (от края на 60-те години) дейност на направлението са групите спомагателни средства за производство на химични влакна и ТСС: "перилни", "мокрители", "препарационни", "за багрене и печат" и "омекотители".

Предлагат се над 30 продукта, повечето от които са обединени в седем търговски марки.

През 80-те години са разработени технологии за производство на някои повърхностно-активни вещества (ПАВ), които са основни суровини за производство на ТСС, миещи и почистващи средства за промишлеността и бита, емулгатори и други. Това са анионни ПАВ от типа алкил- и алкиларилокси-етиленфосфати и катионни ПАВ на база соли на мастно-киселинни кондензационни продукти.

 

В областта на Текстино Смомагателните Средства "ХИМАТЕХ" АД се наложи като структурооопределящ производител с много богата асортиментна структура.

 "ХИМАТЕХ" АД е производител на антистатици в страната - марка "ШЕРИСТАТ". Най-голям пазарен дял към 2000 година са имали спомагателните средства за производство на полиестерни влакна и коприна - "ШЕРИТЕКС В" и "БОБИНАЖНО МАСЛО МН", с потребител "ЯМБОЛЕН" АД.;омаслителите за щрайхгарно предене на вълна и смесите й с химични влакна - марка "ПРЕДИНОЛ", с основни потребители: "СЛИТЕКС" АД, "РОДОПСКА ТЪКАН" АД, "САМОКОВСКА КОМУНА" АД и антистатик-омекотителите марка "ШЕРИСОФТ" с основни потребители: "БУРЯ" АД, "ДУНАВСКА КОПРИНА" АД, "ЛОТОС" АД, "ПЕНТАГРАМ" и "СЛЪНЦЕ" ЕАД.

За процесите на предварителна подготовка и багрене в текстилната и трикотажна промишленост са разработени цялостни технологии за приложение на ТСС на "ХИМАТЕХ" АД , в т.ч. перилни, мокрители, егализатори, стабилизатори и омекотители.

"ХИМАТЕХ" АД се наложи на пазара с по-ниски цени и запазване на гарантирано качество на произвежданите продукти, квалифициран технически сервиз, отговарящ на изискванията на непрекъснато променящия се асортимент текстилни изделия. 

 

Освен продукти за промишлеността и индустрията фирма „Химатех“ АД предлага широка гама от продукти за арт и дизайн цели като прозрачни и пигментирани епоксидни смоли, полиуретанова смола, полиуретанови лакове и бои, силиконови пасти за направата на калъпи, сухи пигменти, разтворители, саморазливни подови покрития както и много други специфични артикули. Бихме могли да разработим и продукт по запитване на клиент.