меню
  • Лабораторни анализи

Лабораторни анализи

Химатех АД e наследник и продължител на традициите на Централния Институт по Химическа промишленост, създаден през шестдесетте години на 20-ти век към Министерството на Химическата Промишленост. Още с основаването на института е сформирано звено за контролно-аналитична дейност - лаборатория за изпитания и анализи. В последствие се обособява като лаборатория.


С годините обхватът на дейността й се развива и разширява.


Част от апаратурата, с която разполагаме включва:

 

- Динамометър - определяне якост на опън и относително удължение

- рН - метър.

- Гриндометър - за определяне финост на смилане

- Електронни микроскопи

- Ротационен вискозиметър - вискозиметричен обхват LR: от 1* (15 сР) до 22 000 000 mPa.s

- Вискозиметър по Хьоплер

- Набор за определяне на условен вискозитет

- Апарат за определяне на пламна температура в затворен тигел

- Микробиологичен бокс

- Дебеломер - определяне дебелина на покрития

- Апаратура за определяне точката на замръзване.

- Рефракрометър - определяне коефициента на рефракция (пречупване на светлината)

- Лабораторна стъклена апаратура

 - Дестилационни инсталации

- Филтрувални системи

-  Автоматични пипети

- Пикнометри и аерометри

- Аналитични везни, Технически везни

- Сушилни

- Магнитни бъркалки с подгряване

- Термостати

- Центрогуга

 

 

Лабораторията прави изследвания и изпитания в областта на: 

  • парфюмерийно-козметични продукти и суровини за тях като кремове, шампоани, лосиони, парфюмни композиции
  • перилни, миещи, почистващи препарати и суровини за тяхното производство
  • мокри кърпички, салфетки, почистващи гъби, носни кърпички
  • етерични и растителни масла
  • анализи на строителни продукти
  • анализи на силикони и  каучуци
  • анализи на лакобояджийски материали – синтетични смоли, грундове, лакове, байцове, китове, бои, разредители, безири, оцветяващи пигменти.

 

В химическите лаборатории се прилагат лабораторни методи за анализ и пробоподготовка, съобразени с изискванията на български и международни стандарти (БДС, EN, ISO, ASTM, DIN, ГОСТ и др.)

 

 

Контролно-аналитичната дейност се осъществява чрез класически аналитични и съвременни инструментални методи. Сред тестовете, които изпитателната лаборатория предлага са анализи за тежки метали, микробиология (хетеротрофни микроорганизми, плесени и дрожди, условно патогенни микроорганизми), алкалност, летливи вещества, фосфати, финост на смилане, съдържание на влага, насипна плътност, емулсионна стабилност, вискозитет, киселинност, активен кислород, силикати, време за втвърдяване, съдържание на сухо вещество, температура на топене, якост на опън, удължение при скъсване, остатъчно удължение, миещ ефект и много други анализи.

Персоналът на лаборатория е от високо квалифици­рани специалисти, работещи дълги години в областта на качеството и кон­трола на химични продукти.

Лабораторията ни се намира в сградата на седалището на фирмата в Дружба 1, София.

 

За повече информация относно анализи и методи за изпитване, моля свържете се с нас с конкретно запитване.